Monenlaista älykkyyttä

Älykkyys on kykyä järkeillä, ajatella käsitteellisesti, ymmärtää monimutkaisia ajatuksia, ratkaista ongelmia, oppia nopeasti sekä oppia kokemasta. 

Kehityspsykologi  Howard Gardner halusi laajentaa ja kyseenalaistaa älykkyyden käsitettä kirjassaan Frames of Mind: The Theory of -Multiple Intelligences. Hän määritteli  kahdeksan erilaista älykkyyden lajia. 

 

1. Kielellinen älykkyys (WORD SMART)

Kielellinen älykkyys on kykyä käyttää sanoja taitavasti, joko puhuen tai kirjoittaen. Kielellisesti älykäs kykenee vaikuttamaan tehokkaasti puhumalla ja/tai kirjoittamalla. 

2. Matemaattis-looginen älykkyys (NUMBER SMART)

Matemaattis-looginen älykkyys on taitoa käyttää numeroita ja laskemista hyödyksi. Loogis-matemaattisesti älykäs käsitteellistää, ymmärtää syy-seuraussuhteita ja testaa hypoteeseja tarkasti.3. Spatiaalinen älykkyys (PICTURE SMART)

Spatiaalinen älykkyys on kykyä esittää ja nähdä asiat kuvina. Spatiaalisesti älykäs on herkkä väreille, muodoille, tiloille ja linjoille. Hänellä on taito yhdistellä edellä mainittuja elementtejä lahjakkaasti piirtäen, maalaten ja suunnitellen julkaisuja, rakennuksia tai sisustuksia.

4. Kinesteettinen älykkyys (BODY SMART)

Kinesteettinen älykkyys on kehollista lahjakkuutta, jota on esimerkiksi näyttelijöillä, urheilijoilla tai tanssijoilla. Kinesteettisesti älykäs käyttää kehoaan taitavasti.

5. Musikaalinen älykkyys (MUSIC SMART)

Musikaalinen älykkyys on kykyä luoda, esittää ja ymmärtää musiikin kieltä, rytmejä, melodioita ja vivahteita. Musikaalisesti älykäs voi olla joko lahjakas luomaan musiikkiteoksia tai lahjakas esittämään niitä, tai molempia.

 6. Intrapersoonallinen älykkyys (SELF SMART)

Intrapersoonaalinen älykkyys on hyvää itsetuntemusta ja kykyä toimia viisaasti tämän tiedon perustalta. Intrapersonaalinen älykkyys on omien tunteiden tunnistamista, vahvuuksien ja rajoitteiden tiedostamista sekä temperamenttipiirteiden, motiivien, persoonallisuuden piirteiden ja oman historian tuntemista.

7. Interpersonaalinen älykkyys (PEOPLE SMART)

Interpersoonaalinen älykkyys on toisten ihmisten tunteiden, motiivien ja ajattelumallien taitavaa tunnistamista. Interpersoonallisesti älykäs on herkkä toisten kehonkielelle ja äänensävyille.

 8. Luonto-älykkyyys (NATURE SMART)

Luonto-älykkyys on luonnon lukutaitoa. Luontoälykäs on kiinnostunut luonnon ilmiöistä ja lajeista. Hän ymmärtää luonnon merkityksen maapallon ja ihmisten selviytymiselle sekä hyvinvoinnille.

 

Mitä älykkyyttä sinussa on eniten?

 

Lue seuraavaksi:

Millainen mindset sinulla on?